ESPE Connect Online Banner image.png (2)

Programme

View the 2019 Scientific Programme

 

 

17:00
E1
Session starts at 17:00
RFC4.1

 • P1-200
  wei wu, Jinna Yuan, Yunxian Yu, Yu Shen, Guanping Dong, Ke Huang, Li Zhang, Junfen Fu

 • LB-24
  Binghan Jin, José G B Derraik, JunFen Fu, Hu Lin, Jinna Yuan, Guanping Dong

 • P2-121
  Hu Lin, José Derraik, Ye Hong , Li Liang, ChunXiu Gong , FeiHong Luo , GeLi Liu, Feng Xiong, ShaoKe Chen, Guanping Dong, Ke Huang, Chunlin Wang, Xuefeng Chen, Jinna Jinna Yuan, Junfen Fu

 • P2-29
  Xuelian Zhou, Wei Wu, Ke Huang, Guanping Dong, Jinna Yuan, Xinyi Liang, Mingqiang Zhu, Junfen Fu

 •